Εγκύκλιος Γ.Γ.Β. 89926/08/2020 ( 28.08.2020 )

Διευκρινίσεις για τον έλεγχο των εισαγόμενων από τρίτες χώρες πυροσβεστήρων

Πυροσβεστική Διάταξη 19 (ΦΕΚ 2233 Β΄ 2020) ( 11.06.2020 )

Διαδικασία επιβολής διοικητικών προστίμων για παραβάσεις επί κανονιστικών διατάξεων νομοθεσίας πυροπροστασίας.

Υπουργική Απόφαση (ΥΑ 45231 ΦΕΚ 1445 Β΄ 2017) ( 27.04.2017 )

Ρύθμιση υποχρέωσης αποδοχής πληρωμών με κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016, (Α΄ 240).

Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ 10 ΦΕΚ 23 Α΄ 2017) ( 01.03.2017 )

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας.

Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ 62952/5384 ΦΕΚ 4326 Β΄ 2016) ( 30.12.2016 )

Έγκριση Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν.4342/2015.

Νόμος 4442 (ΦΕΚ 230 Α΄ 2016)  ( 07.12.2016 )

Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις.

Νόμος 4439 (ΦΕΚ 222 Α΄ 2016)  ( 30.11.2016 )

Ενσωμάτωση στην Ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, απλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης και άλλες διατάξεις πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας και λοιπές διατάξεις.

Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/90/ΕΕ  ( 28.08.2014 )

Οδηγία 2014/90/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 σχετικά με τον εξοπλισμό πλοίων και για την κατάργηση της οδηγίας 96/98/ΕΚ του Συμβουλίου.

Υπουργική Απόφαση (ΥΑ Α2-718 ΦΕΚ 2090 Β΄ 2014)  ( 31.07.2014 )

Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)

Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/68/ΕΕ  ( 15.05.2014 )

Οδηγία 2014/68/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα του εξοπλισμού υπό πίεση στην αγορά.

Ευρωπαϊκός Κανονισμός 517/2014/ΕΕ  ( 16.04.2014 )

Οδηγία 2014/68/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα του εξοπλισμού υπό πίεση στην αγορά.

Υπουργική Απόφαση (ΥΑ A2-861 ΦΕΚ 2044 Β΄ 2013)  ( 22.08.2013 )

Κανόνες Διακίνησης & Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)

Νόμος 3959 (ΦΕΚ 93 Α΄ 2011)  ( 20.04.2011 )

Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού.

Ευρωπαϊκός Κανονισμός 305/2011/ΕΕ ( 09.03.2011 )

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας δομικών προϊόντων και για την κατάργηση της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

Ευρωπαϊκός Κανονισμός 765/2008/ΕΚ ( 09.07.2008 )

Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008 για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 339/93 του Συμβουλίου.

Ευρωπαϊκός Κανονισμός 304/2008/ΕΚ  ( 02.04.2008 )

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 304/2008 της Επιτροπής της 2ας Απριλίου 2008 για τη θέσπιση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ελάχιστων απαιτήσεων και των όρων αμοιβαίας αναγνώρισης για την πιστοποίηση επιχειρήσεων και προσωπικού όσον αφορά μόνιμα συστήματα πυροπροστασίας και πυροσβεστήρες που περιέχουν ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου.

Υπουργική Απόφαση (ΥΑ 10581/1015 ΦΕΚ 706 Β΄ 2005)  ( 25.05.2005 )

Σύστημα εποπτείας της αγοράς από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης

Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ Ζ3/2810 ΦΕΚ 1885 Β΄ 2004) ( 20.12.2004 )

Γενική ασφάλεια των προϊόντων – Εναρμόνιση με την οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2001/95/ΕΚ της 3ης Δεκεμβρίου 2001

Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/54/ΕΚ ( 29.04.2004 )

Οδηγία 2004/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφαλείας για τις σήραγγες του Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου.

Υπουργική Απόφαση (ΥΑ Β 10451/929 ΦΕΚ 370 Β΄ 1988) ( 09.06.1998 )

Όροι ίδρυσης και λειτουργίας εμφιαλωτηρίων πεπιεσμένων αερίων, μονάδων παραγωγής ασετυλίνης ως και όροι διακίνησης, αποθήκευσης και ελέγχου των φιαλών συσκευασίας τους.

Υπουργική Απόφαση (ΥΑ 14165/Φ17.4/373 ΦΕΚ 673 Β΄ 1993) ( 02.09.1993 )

Θέσπιση κανονισμού για την ασφαλή κατασκευή και κυκλοφορία των δοχείων πίεσης και συσκευών αερίου.

Ευρωπαϊκή Οδηγία 1992/29/ΕΟΚ ( 31.03.1992 )

Οδηγία 92/29/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 1992 σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για την προώθηση βελτιωμένης ιατρικής περίθαλψης στα πλοία.

Υπουργική Απόφαση (ΥΑ 24738 Φ.701.2 ΦΕΚ 2089 Β΄ 2017) ( 19.06.2017 )

Τροποποίηση των υπ’ αριθ. 3/2015, 14/2014 και 15/2014 Πυροσβεστικών Διατάξεων και κατάργηση των υπ’ αριθ. 2/1979 και υπ’ αριθ. 5/1991 Πυροσβεστικών Διατάξεων.

Υπουργική Απόφαση (ΥΑ 74124/ΔΤΒΝ 1431 ΦΕΚ 2278 Β΄ 2016) ( 22.07.2016 )

Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2014/68/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα του εξοπλισμού υπό πίεση στην αγορά (αναδιατύπωση).

Υπουργική Απόφαση (ΥΑ 19205/ΔΤΒΝ305 ΦΕΚ 371 Β΄ 2015) ( 18.03.2015 )

Τροποποίηση του άρθρου 9 της υπ’ αριθμ. Οικ.16289/330/27−5−1999 (ΦΕΚ Β΄ 987) κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με τον εξοπλισμό υπό πίεση, για τη συμμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας με το άρθρο 49 της Οδηγίας 2014/68/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα του εξοπλισμού υπό πίεση στην αγορά» (αναδιατύπωση).

Πυροσβεστική Διάταξη 15 (ΦΕΚ 3149 Β΄ 2014) ( 24.11.2014 )

Προδιαγραφές μελέτης, σχεδίασης και εγκατάστασης των φορητών, μόνιμων και λοιπών προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων και μέσων της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας.

Ευρωπαϊκός Κανονισμός 517/2014/ΕΕ ( 16.04.2014 )

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 517/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006.

Υπουργική Απόφαση (10735/651 ΦΕΚ 2656 Β΄ 2012) ( 28.09.2012 )

Εγκατάσταση, Λειτουργία και Έλεγχος Ατμολεβήτων.

Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ Η.Π. 18694/658/Ε 103 ΦΕΚ 1232 Β΄ 2012) ( 11.04.2012 )

Καθορισμός αρμόδιων αρχών, μέτρων και διαδικασιών για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 2000 «για ορισμένα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου», και των Κανονισμών που εκδίδονται σε εφαρμογή του.

Υπουργική Απόφαση (ΥΑ Δ3/Α΄/οικ.6598 ΦΕΚ 976 Β΄ 2012) ( 28.03.2012 )

Τεχνικός Κανονισμός Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 500mbar.

Υπουργική Απόφαση (ΥΑ 12436/706 ΦΕΚ 2039 Β΄ 2011) ( 13.09.2011 )

Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2010/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 16ης Ιουνίου 2010 σχετικά με τον μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση και την κατάργηση των οδηγιών του Συμβουλίου 76/767/ΕΟΚ, 84/525/ΕΟΚ, 84/526/ΕΟΚ, 84/527/ΕΟΚ και 1999/36/ΕΚ.

Υπουργική Απόφαση (ΥΑ 1782/63 ΦΕΚ 210 Β΄ 2010) ( 01.03.2010 )

Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού, συστήματα ελέγχου καπνού και θερμότητας, μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης και διατάξεις ανιχνευτών καπνού.

Ευρωπαϊκός Κανονισμός 304/2008/ΕΚ ( 02.04.2008 )

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 304/2008 της Επιτροπής της 2ας Απριλίου 2008 για τη θέσπιση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ελάχιστων απαιτήσεων και των όρων αμοιβαίας αναγνώρισης για την πιστοποίηση επιχειρήσεων και προσωπικού όσον αφορά μόνιμα συστήματα πυροπροστασίας και πυροσβεστήρες που περιέχουν ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου.

Υπουργική Απόφαση (ΥΑ 37411/1829/Ε103 ΦΕΚ 1827 Β΄ 2007) ( 11.09.2007 )

Καθορισμός αρμόδιων αρχών, μέτρων και διαδικασιών για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 2037/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Ιουνίου 2000 «για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος», όπως τροποποιημένος ισχύει.

Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ 17230/671 ΦΕΚ 1218 Β΄ 2005) ( 01.09.2005 )

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 618/43/05 (ΦΕΚ 52/Β/2005) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Δημόσιας Τάξης «προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων, διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχου και αναγόμωσης

Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ 618/43 ΦΕΚ 52 Β΄ 2005) ( 20.01.2005 )

Προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων, διαδικασίες συντήρησης επανελέγχου & αναγόμωσης.

Υπουργική Απόφαση (ΥΑ 31856 ΦΕΚ 1257 Β΄ 2003) ( 03.09.2003)

Τεχνικός Κανονισμός εγκαταστάσεων υγραερίου στα κτίρια (πλην βιομηχανιών – βιοτεχνιών)

Υπουργική Απόφαση (ΥΑ Δ3/Α/11346 ΦΕΚ 963 Β΄ 2003) ( 15.07.2003)

Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 1bar.

Υπουργική Απόφαση (ΥΑ Δ3/Α/14413 ΦΕΚ 875 Β΄ 1998) ( 19.08.1998)

Συμπλήρωση της απόφασης με αριθμό Δ3/Α/5286 (ΦΕΚ 236 Β/26-03-97) “Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας άνω των 50 mbar και μέγιστη πίεση λειτουργίας έως και 16 bar”.

Υπουργική Απόφαση (ΥΑ Δ3/Α/5286 ΦΕΚ 236 Β΄ 1997) ( 26.03.1997)

Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας άνω των 50 mbar και μέγιστη πίεση λειτουργίας έως και 16 bar.

Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ 105 ΦΕΚ 67 Α΄ 1995) ( 10.04.1995)

Ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήμανση ασφαλείας ή/και υγείας στην εργασία σε συμμόρφωση με την Οδηγία 92/58/ΕΟΚ.

Υπουργική Απόφαση (ΥΑ Δ3/14858 ΦΕΚ 477 Β΄ 1993) ( 01.07.1993)

Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών διαμόρφωσης, σχεδίασης, κατασκευής, ασφαλούς λειτουργίας και πυροπροστασίας εγκαταστάσεων αποθήκευσης, εμφιάλωσης, διακίνησης και διανομής υγραερίου καθώς και εγκαταστάσεων για τη χρήση αυτού σε βιομηχανικές. βιοτεχνικές και επαγγελματικές δραστηριότητες.

Εγκύκλιος Πυροσβεστικού Σώματος 35380 Φ.700.5/2019 ( 16.09.2019)

Προτεινόμενα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας υφιστάμενων κατοικιών εντός ή πλησίον δασών και δασικών εκτάσεων.

Εγκύκλιος Πυροσβεστικού Σώματος 31415 Φ.700.5/2019 ( 23.05.2019)

Προτεινόμενα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας υφιστάμενων κατοικιών.

Εγκύκλιος Πυροσβεστικού Σώματος ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/42489/1824/2019 ( 10.05.2019)

Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του Κανονισμού Πυροπροστασίας Κτιρίων (π.δ. 41/2018 ΦΕΚ 80 Α’/7-5-2018).

Πυροσβεστική Διάταξη 18 (ΦΕΚ 1514 Β΄ 2019) ( 07.05.2019)

Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας εγκαταστάσεων (μονάδων) υγείας και κοινωνικής πρόνοιας.

Εγκύκλιος Πυροσβεστικού Σώματος 18737 Φ.701.2/2019 ( 18.04.2019)

Προσδιορισμός ποινικά υπεύθυνου λογω μη τήρησης της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας δημόσιων σχολικών κτιρίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Υπουργική Απόφαση (ΑΠ 136860/1673/Φ15 (ΦΕΚ 6210 Β΄ 2018) ( 31.12.2018)

Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας στις εγκαταστάσεις μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων.

Πυροσβεστική Διάταξη 6 (ΦΕΚ 1576 Β΄ 2018) ( 08.05.2018)

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 6/2018 Πυροσβεστικής Διάταξης με θέμα: «μέτρα και μέσα πυροπροστασίας εμπορικών αποθηκών».

Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ 41/2018 ΦΕΚ 80 Α΄ 2018) – Κεφάλαιο Β΄ – Άρθρο 1 ( 07.05.2018)

Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων (Όλα τα άρθρα)

Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ 41/2018 ΦΕΚ 80 Α΄ 2018) – Κεφάλαιο Β΄ – Άρθρο 1 ( 07.05.2018)

Κανονισμός πυροπροστασίας για κτίρια ή τμήματα κτιρίων που χρησιμοποιούνται για κατοικία, όπως περιγράφονται στον Πίνακα του παραρτήματος Α΄ του παρόντος Κανονισμού.

Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ 41/2018 ΦΕΚ 80 Α΄ 2018) – Κεφάλαιο Β΄ – Άρθρο 11 ( 07.05.2018)

Κανονισμός πυροπροστασίας για κτίρια ή τμήματα κτιρίων που χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση οχημάτων όπως στάθμευση οχημάτων, πρατήρια παροχής καυσίμων και ενέργειας, πλυντήρια αυτοκινήτων κ.λπ.

Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ 41/2018 ΦΕΚ 80 Α΄ 2018) – Κεφάλαιο Β΄ – Άρθρο 3 ( 07.05.2018)

Κανονισμός πυροπροστασίας για κτίρια ή τμήματα κτιρίων ή χώροι κτιρίων και οικοπέδων, καθώς και οι βοηθητικοί χώροι αυτών, όπου συναθροίζονται τουλάχιστον 50 άτομα για κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές, θρησκευτικές, ψυχαγωγικές, εκπαιδευτικές, επιστημονικές, αθλητικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες.

Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ 41/2018 ΦΕΚ 80 Α΄ 2018) – Κεφάλαιο Α΄ – Άρθρα 1 & 2 ( 07.05.2018)

Κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων: Σκοπός – Πεδίο εφαρμογής

Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ 41/2018 ΦΕΚ 80 Α΄ 2018) – Κεφάλαιο Α΄ – Άρθρο 3 ( 07.05.2018)

Κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων: Ορισμοί

Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ 41/2018 ΦΕΚ 80 Α΄ 2018) – Κεφάλαιο Α΄ – Άρθρο 4 ( 07.05.2018)

Κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων: Ταξινόμηση κτιρίων

Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ 41/2018 ΦΕΚ 80 Α΄ 2018) – Κεφάλαιο Α΄ – Άρθρο 5 ( 07.05.2018)

Κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων: Οδεύσεις διαφυγής

Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ 41/2018 ΦΕΚ 80 Α΄ 2018) – Κεφάλαιο Α΄ – Άρθρο 6 ( 07.05.2018)

Κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων: Δομική πυροπροστασία.

Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ 41/2018 ΦΕΚ 80 Α΄ 2018) – Κεφάλαιο Α΄ – Άρθρο 7 ( 07.05.2018)

Κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων: Μέσα Ενεργητικής πυροπροστασίας.

Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ 41/2018 ΦΕΚ 80 Α΄ 2018) – Κεφάλαιο Α΄ – Άρθρο 8 ( 07.05.2018)

Κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων: Πρότυπα – Τεχνικές προδιαγραφές – Πιστοποιητικά.

Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ 41/2018 ΦΕΚ 80 Α΄ 2018) – Κεφάλαιο Β΄ – Άρθρο 2 ( 07.05.2018)

Κανονισμός πυροπροστασίας για τουριστικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για να παρέχουν στους ενοίκους τους, χώρους κατάλληλους για ύπνο και σωματική υγιεινή και καθαριότητα και είναι δυναμικότητας τουλάχιστον 20 κλινών. Εγκαταστάσεις δυναμικότητας μικρότερης των 20 κλινών, εξετάζονται με τις προϋποθέσεις των κτιρίων με χρήση “Κατοικία”.

Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ 41/2018 ΦΕΚ 80 Α΄ 2018) – Κεφάλαιο Β΄ – Άρθρο 4 ( 07.05.2018)

Κανονισμός πυροπροστασίας για κτίρια ή τμήματα κτιρίων για διδασκαλία, όπως κτίρια όλων των βαθμίδων δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης με μαθητές ηλικίας άνω των 5 ετών (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια, κολλέγια, ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ κ.λπ.), τα φροντιστήρια, τα ωδεία, οι σχολές επαγγελματικής κατάρτισης, τα εργαστήρια τέχνης (ζωγραφικής, γλυπτικής κ.λπ.), κέντρα δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά άνω των 5 ετών κ.λπ., με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 3 του παρόντος κεφαλαίου.

Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ 41/2018 ΦΕΚ 80 Α΄ 2018) – Κεφάλαιο Β΄ – Άρθρο 5 ( 07.05.2018)

Κανονισμός πυροπροστασίας για κτίρια ή τμήματα κτιρίων που χρησιμοποιούνται για ιατρική πρόληψη, διάγνωση ή και θεραπεία, περίθαλψη ατόμων ηλικιωμένων ή ασθενών μειωμένης πνευματικής ή σωματικής ικανότητας, για ύπνο, σωματική υγιεινή και απασχόληση βρεφών και παιδιών ηλικίας μικρότερης των πέντε ετών.

Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ 41/2018 ΦΕΚ 80 Α΄ 2018) – Κεφάλαιο Β΄ – Άρθρο 6 ( 07.05.2018)

Κανονισμός πυροπροστασίας για κτίρια ή τμήματα κτιρίων που χρησιμοποιούνται για κράτηση, σωφρονισμό, ή έκτιση ποινών.
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν μεταξύ άλλων και τα κρατητήρια, τα αναμορφωτήρια και οι φυλακές.

Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ 41/2018 ΦΕΚ 80 Α΄ 2018) – Κεφάλαιο Β΄ – Άρθρο 7 ( 07.05.2018)

Κανονισμός πυροπροστασίας για κτίρια ή τμήματα κτιρίων για την έκθεση, πώληση και αποθήκευση εμπορευμάτων όπως καταστήματα πώλησης ειδών για ατομική ή οικιακή ή επαγγελματική χρήση ή κατανάλωση, πολυκαταστήματα (που διαθέτουν ευρύ φάσμα εμπορευμάτων, στα οποία περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων είδη ένδυσης, έπιπλα, οικιακές συσκευές, καλλυντικά, κοσμήματα, παιχνίδια, αθλητικά είδη κ.λπ.), εμπορικά κέντρα, αγορές και υπεραγορές τροφίμων (σούπερ μάρκετ), κομμωτήρια, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για ορθίους και διερχόμενους ή με πάγκους και σκαμπό.

Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ 41/2018 ΦΕΚ 80 Α΄ 2018) – Κεφάλαιο Β΄ – Άρθρο 8 ( 07.05.2018)

Κανονισμός πυροπροστασίας για κτίρια που στεγάζουν επιχειρήσεις – εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για πνευματικές, διοικητικές δραστηριότητες, ή την παροχή υπηρεσιών, εφόσον δεν περιλαμβάνονται στην κατηγορία εμπορίου, όπως γραφεία δημόσιων υπηρεσιών ή επιχειρήσεων.

Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ 41/2018 ΦΕΚ 80 Α΄ 2018) – Κεφάλαιο Β΄ – Άρθρο 9 ( 07.05.2018)

Κανονισμός πυροπροστασίας για κτίρια ή τμήματα κτιρίων που στεγάζουν βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εργαστήρια, παρασκευαστήρια στις οποίες παράγονται ή επεξεργάζονται διάφορα προϊόντα, καθώς και βιομηχανικές αποθήκες όπου είναι εγκατεστημένος ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός.

Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ 41/2018 ΦΕΚ 80 Α΄ 2018) – Κεφάλαιο Β΄ – Άρθρο 10 ( 07.05.2018)

Κανονισμός πυροπροστασίας για κτίρια ή τμήματα κτιρίων που χρησιμοποιούνται για αποθήκευση αγαθών, φύλαξη αντικειμένων ή στέγαση ζώων, όπως γενικές εμπορικές αποθήκες, Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής (διαμετακομιστικά κέντρα), γεωργικές αποθήκες κ.λπ.

Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ 41/2018 ΦΕΚ 80 Α΄ 2018) – Κεφάλαιο Γ΄ – Άρθρα 1 έως 4 ( 07.05.2018)

Κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων: Καταργούμενες διατάξεις – Μεταβατικές διατάξεις – Κυρώσεις – Παραρτήματα.

Πυροσβεστική Διάταξη 3 (ΦΕΚ 529΄ Β 2015) με τροποποίηση (ΥΑ 24738 Φ.701.2 ΦΕΚ 2089 Β΄ 2017) ( 20.06.2017)

Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας χώρων συνάθροισης κοινού.

Όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την  Υπουργική Απόφαση 24738 Φ.701.2 (ΦΕΚ 2089 Β΄  19-06-2017). 

Υπουργική Απόφαση (ΥΑ 24738 Φ.701.2 ΦΕΚ 2089 Β΄ 2017) ( 19.06.2017)

Τροποποίηση των υπ’ αριθ. 3/2015, 14/2014 και 15/2014 Πυροσβεστικών Διατάξεων και κατάργηση των υπ’ αριθ. 2/1979 και υπ’ αριθ. 5/1991 Πυροσβεστικών Διατάξεων.

Πυροσβεστική Διάταξη 8 (ΦΕΚ 165 Β΄ 2016) ( 26.01.2017)

Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας εμπορικών καταστημάτων

Νόμος 4439 (ΦΕΚ 222 Α΄ 2016) ( 30.11.2016)

Ενσωμάτωση στην Ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, απλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης και άλλες διατάξεις πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας και λοιπές διατάξεις.

Πυροσβεστική Διάταξη 17 (ΦΕΚ 388 Β΄ 2016) ( 19.02.2016)

Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας γραφείων.

Πυροσβεστική Διάταξη 16 (ΦΕΚ 2326 Β΄ 2015) ( 29.10.2015)

Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας εκπαιδευτηρίων.

Πυροσβεστική Διάταξη 3 (ΦΕΚ 529 Β΄ 2015) ( 03.04.2015)

Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας χώρων συνάθροισης κοινού.

Τροποποιήθηκε από:Υπουργική Απόφαση 24738 Φ.701.2 (ΦΕΚ 2089 Β΄ 19-06-2017)

Υπουργική Απόφαση (ΥΑ 13935/930 ΦΕΚ 674 Β΄ 2014) ( 18.03.2014)

Καθορισμός των αρμοδίων οργάνων και των όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων διανομής πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) και μικτών πρατηρίων υγρών καυσίμων, υγραερίου (LPG) και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), ή υγραερίου (LPG) και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), ή υγρών καυσίμων και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG).

Νόμος 4229 (ΦΕΚ 8 Α΄ 2014) ( 10.01.2014)

Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων − Άδεια παράστασης και άλλες διατάξεις.

Πυροσβεστική Διάταξη 4 (ΦΕΚ 1346 Β΄ 2012) ( 25.04.2012)

Καθορισμός προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών.

Εγκύκλιος Πυροσβεστικού Σώματος 44761 Φ.701.2/2011 ( 04.11.2011)

Λήψη μέτρων και μέσων πυροπροστασίας σε εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής από αιολική και ηλιακή ενέργεια – προϋποθέσεις χορήγησης πιστοποιητικού πυροπροστασίας.

Υπουργική Απόφαση (ΥΑ 16085 Φ.700.1 ΦΕΚ 770 Β΄ 2009) ( 28.04.2009)

Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΙΚΤΕΟ), σε συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων − μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, σε Εμπορευματικούς Σταθμούς Αυτοκινήτων (Ε.Σ.Α.) για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων, σε Σταθμούς Υπεραστικών Λεωφορείων, καθώς και σε λοιπές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων που υπάγονται στην αρμοδιότητα των κατά τόπους Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας.

Απόφαση Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας Δ3/Γ/35526/8161 (ΦΕΚ 1810 Β΄ 2008) ( 09.09.2008)

Έγκριση Κανονισμού Πυρασφάλειας για αεροδρόμια − ελικοδρόμια και πεδία προσγειώσεων αεροσκαφών.

Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ 118 ΦΕΚ 119 Α΄ 2006) ( 16.06.2006)

Τροποποίηση του β.δ. 465/1970 «Περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων προ πρατηρίων κειμένων εκτός των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και κωμών ή εκτός κατοικημένων εν γένει περιοχών και περί κυκλοφοριακής συνδέσεως εγκαταστάσεων μετά των οδών» (Α΄ 150) και του π.δ. 1224/1981 «Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων κειμένων εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή κωμών ή εγκεκριμένων οικισμών ή εν γένει κατοικημένων περιοχών» (Α΄ 303) όπως τροποποιήθηκαν με το π.δ. 509/1984 (Α΄ 181), το π.δ. 143/1989 «Τροποποίηση διατάξεων σχετικών με όρους και προϋποθέσεις εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων και κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων μετά των οδών» (Α΄ 69), το π.δ. 401/1993 (Α΄ 170) και το π.δ. 125/1992 (Α΄ 56) «τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 143/89 (Α΄ 69)» και κατάργηση διατάξεων του π.δ. 327/1992 (Α΄ 163).

Υπουργική Απόφαση (ΥΑ Φ 15/1589/104 ΦΕΚ 90 Β΄ 2006) ( 30.01.2006)

Λήψη μέτρων πυροπροστασίας στις βιομηχανικές − βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, επαγγελματικά εργαστήρια, αποθήκες και μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών, που υπάγονται στις διατάξεις του ν.3325/2005 (ΦΕΚ 68 Α΄) και σε λοιπές δραστηριότητες.

Τροποποιήθηκε από: ΑΠ 136860/1673/Φ15 (ΦΕΚ 6210 Β΄ 31-12-2018)

Πυροσβεστική Διάταξη 9Α (ΦΕΚ 1554 Β΄ 2005) ( 10.11.2005)

Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων της υπ’ αριθμ. 9/2000 Πυροσβεστικής Διάταξης «Κανονισμός ρύθμισης μέτρων για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις» (Β΄ 1459).

Πυροσβεστική Διάταξη 11 (ΦΕΚ 817 Β΄ 2003) ( 23.06.2003)

Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας σε λυόμενες στεγασμένες κατασκευές με εύκαμπτο περίβλημα (τέντα).

Πυροσβεστική Διάταξη 10 (ΦΕΚ 844 Β΄ 2002) ( 08.07.2002)

Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε τουριστικούς λιμένες σκαφών αναψυχής.

Πυροσβεστική Διάταξη 9 (ΦΕΚ 1459 Β΄ 2000) ( 30.11.2000)

Κανονισμός ρύθμισης μέτρων για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις.

Τροποποιήθηκε από: Πυροβεστική Διάταξη 9Α (ΦΕΚ 1554 Β΄ 10-11-2005)

Εγκύκλιος Πυροσβεστικού Σώματος 23796 Φ.701.2/2000 ( 29.05.2000)

Προσδιορισμός ποινικά υπεύθυνου για την μη τήρηση των μέτρων παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας κτιρίου με χρήση κατοικίας.

Νόμος 2801 (ΦΕΚ 46 Α΄ 2000) ( 03.03.2000)

Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις.

Υπουργική Απόφαση (ΥΑ 5063/184 ΦΕΚ 155 Β΄ 2000) ( 16.02.2000)

Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG).

Εγκύκλιος Πυροσβεστικού Σώματος 39112 Φ.701.2/1998 ( 12.10.1998)

Κωδικοποίηση ερμηνευτικών – διευκρινιστικών Διαταγών επί εφαρμογής του Π.Δ. 71/88.

Πυροσβεστική Διάταξη 7 (ΦΕΚ 155 Β΄ 1996) ( 13.03.1996)

Λήψη μέτρων πυροπροστασίας κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών.

Υπουργική Απόφαση (ΥΑ Δ3/26080 ΦΕΚ 43 Β΄ 1996) ( 19.01.1996)

Κανονισμός εγκαταστάσεων αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων σε αεροδρόμια.

Υπουργική Απόφαση (ΥΑ Δ3/14858 ΦΕΚ 477 Β΄ 1993) ( 01.07.1993)

Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών διαμόρφωσης, σχεδίασης, κατασκευής, ασφαλούς λειτουργίας και πυροπροστασίας εγκαταστάσεων αποθήκευσης, εμφιάλωσης, διακίνησης και διανομής υγραερίου καθώς και εγκαταστάσεων για τη χρήση αυτού σε βιομηχανικές. βιοτεχνικές και επαγγελματικές δραστηριότητες.

Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 578 Β΄ 1991) ( 29.07.1991)

Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης υγρών καυσίμων των επιχειρήσεων που δεν αποτελούν εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων.

Υπουργική Απόφαση (ΥΑ 34458 ΦΕΚ 846 Β΄ 1990) ( 31.12.1990)

Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών διαμόρφωσης, σχεδίασης, κατασκευής, ασφαλούς λειτουργίας και πυροπροστασίας εγκαταστάσεων διϋλιστηρίων και λοιπών βιομηχανιών πετρελαίου.

Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ Δ7/Φ1/4817 ΦΕΚ 188 Β΄ 1990) ( 21.03.1990)

Λήψη μέτρων πυροπροστασίας στις εγκαταστάσεις μεταλλείων & λατομείων.

Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ 143 ΦΕΚ 69 Α΄ 1989) ( 07.03.1989)

Τροποποίηση διατάξεων σχετικών με όρους και προϋποθέσεις εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων και κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων μετά των οδών.

Τροποποιήθηκε από: ΠΔ 118 (ΦΕΚ 119 Α΄ 16-06-2006)

Υπουργική Απόφαση (ΥΑ Π-7086/Φ5.2 ΦΕΚ 550 Β΄ 1988) ( 03.08.1988)

Συμπλήρωση της Υπουργικής Απόφασης 34628/1985 (ΦΕΚ 799 31.12.85/τ. Β΄) «καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών ασφαλούς λειτουργίας, διαμόρφωσης, σχεδίασης και κατασκευής των εγκαταστάσεων εναποθήκευσης υγρών καυσίμων των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών».

Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ 71/1988 ΦΕΚ 32 Α΄ 1988) – Άρθρο 1 ( 17.02.1988)

Κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων: Ορισμοί – Ταξινόμηση κτιρίων

Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ 71/1988 ΦΕΚ 32 Α΄ 1988) – Άρθρα 16 έως 18 & 20 έως 22 ( 17.02.1988)

Κανονισμός πυροπροστασίας υφιστάμενων τουριστικών κτιρίων με χρήση προσωρινής διαμονής, δηλαδή ξενοδοχείων κλασικού τύπου, ξενώνων, μοτέλ, μπανγκαλόους (BUNGALOWS), επιπλωμένων διαμερισμάτων, κατασκηνώσεων (CAMPINGS) ή άλλης ελληνικής ή ξένης προέλευσης ανάλογης ονομασίας, που χρησιμοποιούνται για ύπνο και περιέχουν αντίστοιχους χώρους υγιεινής, καθαριότητας κλπ., ανεξάρτητα από τον αριθμό των κλινών τους.

Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ 71/1988 ΦΕΚ 32 Α΄ 1988) – Άρθρο 9 ( 17.02.1988)

Κανονισμός πυροπροστασίας για κτίρια ή τμήματα κτιρίων που χρησιμοποιούνται σαν καταστήματα, για την έκθεση, πώληση και αποθήκευση εμπορευμάτων, των καλλωπισμό ατόμων και την επεξεργασία αγαθών (χωρίς να ανήκουν στην κατηγορία βιομηχανίες – αποθήκες). Ειδικότερα περιλαμβάνονται καταστήματα και πολυκαταστήματα, αγορές και υπεραγορές, φαρμακεία, κουρεία, κομμωτήρια, ινστιτούτα καλλωπισμού, ραφεία, υποδηματοποιεία κλπ.

Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ 71/1988 ΦΕΚ 32 Α΄ 1988) – Άρθρο 8 ( 17.02.1988)

Κανονισμός πυροπροστασίας για κτίρια ή τμήματα κτιρίων που χρησιμοποιούνται από δημόσιες υπηρεσίες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για διοικητικές, επιχειρηματικές και πνευματικές δραστηριότητες, χωρίς να ανήκουν στην κατηγορία των καταστημάτων.

Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ 71/1988 ΦΕΚ 32 Α΄ 1988) – Άρθρο 13 ( 17.02.1988)

Κανονισμός πυροπροστασίας για κτίρια ή τμήματα κτιρίων ή ημιϋπαίθριοι χώροι που χρησιμοποιούνται για στάθμευση αυτοκινήτων ή/και στεγάζουν πρατήρια υγρών καυσίμων.

Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ 71/1988 ΦΕΚ 32 Α΄ 1988) – Άρθρο 11 ( 17.02.1988)

Κανονισμός πυροπροστασίας για κτίρια ή τμήματα κτιρίων (ή δομικές κατασκευές) που στεγάζουν βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εργαστήρια, αποθήκες κάθε είδους, κ.λπ., στις οποίες παράγονται ή επεξεργάζονται διάφορα προϊόντα και αποθηκεύονται πρώτες ύλες ή άλλα αγαθά.

Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ 71/1988 ΦΕΚ 32 Α΄ 1988) – Άρθρο 5 ( 17.02.1988)

Κανονισμός πυροπροστασίας για κτίρια που χρησιμοποιούνται για κατοικία, δηλαδή μονοκατοικίες, διπλοκατοικίες, πολυκατοικίες, ανεξάρτητα από τον τρόπο δόμησής τους και τη θέση του κτιρίου στο οικόπεδο ή τον αριθμό των ορόφων τους.

Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ 71/1988 ΦΕΚ 32 Α΄ 1988) – Άρθρο 2 ( 17.02.1988)

Κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων: Οδεύσεις διαφυγής.

Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ 71/1988 ΦΕΚ 32 Α΄ 1988) – Άρθρο 3 ( 17.02.1988)

Κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων: Δομική πυροπροστασία.

Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ 71/1988 ΦΕΚ 32 Α΄ 1988) – Άρθρο 4 ( 17.02.1988)

Κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων: Ενεργητικά μέτρα πυροπροστασίας.

Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ 71/1988 ΦΕΚ 32 Α΄ 1988) – Άρθρο 14 ( 17.02.1988)

Κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων: Δείκτες πυραντίστασης δομικών στοιχείων – Κατάταξη εσωτερικών τελειωμάτων.

Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ 71/1988 ΦΕΚ 32 Α΄ 1988) – Άρθρο 15 ( 17.02.1988)

Κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων: Διαδικασία εφαρμογής.

Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ 71/1988 ΦΕΚ 32 Α΄ 1988) – Άρθρο 24 ( 17.02.1988)

Κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων: Έναρξη εφαρμογής.

Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ 71/1988 ΦΕΚ 32 Α΄ 1988) – Άρθρο 7 ( 17.02.1988)

Κανονισμός πυροπροστασίας για κτίρια όλων των βαθμίδων δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, φροντιστήρια, νηπιαγωγεία και παιδικούς σταθμούς.

Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ 71/1988 ΦΕΚ 32 Α΄ 1988) – Άρθρο 6 ( 17.02.1988)

Κανονισμός πυροπροστασίας για τουριστικές εγκαταστάσεις που αναφέρονται στις προδιαγραφές του ΕΟΤ με την ονομασία ξενοδοχεία και όπως αυτές αναλύονται σε διάφορους τύπους κτιρίων και χρησιμοποιούνται για ύπνο και προσωρινή διαμονή, δυναμικότητας τουλάχιστον 20 ατόμων. Για παρόμοια κτίρια που φιλοξενούν λιγότερα από 20 άτομα, οι απαιτήσεις πυροπροστασίας καθορίζονται κατά περίπτωση από την αρμόδια αρχή.

Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ 71/1988 ΦΕΚ 32 Α΄ 1988) – Άρθρο 19 ( 17.02.1988)

Αξιολόγηση πυρασφάλειας υφιστάμενων ξενοδοχείων για κτίρια και τμήματα κτιρίων με περισσότερες από 12 κλίνες.

Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ 71/1988 ΦΕΚ 32 Α΄ 1988) – Άρθρο 10 ( 17.02.1988)

Κανονισμός πυροπροστασίας για κτίρια ή τμήματα κτιρίων στα οποία συγκεντρώνεται το κοινό για κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές, θρησκευτικές, ψυχαγωγικές, επιστημονικές και αθλητικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες καθώς και για την αναμονή συγκοινωνιακών μέσων.

Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ 71/1988 ΦΕΚ 32 Α΄ 1988) – Άρθρο 12β ( 17.02.1988)

Κανονισμός πυροπροστασίας για κτίρια ή τμήματα κτιρίων που χρησιμοποιούνται για κράτηση, σωφρονισμό ή έκτιση ποινών.

Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ 71/1988 ΦΕΚ 32 Α΄ 1988) – Άρθρο 12α ( 17.02.1988)

Κανονισμός πυροπροστασίας για κτίρια ή τμήματα κτιρίων που χρησιμοποιούνται για ιατρική πρόληψη, διάγνωση ή και θεραπεία, για περίθαλψη ατόμων ηλικιωμένων ή ασθενών μειωμένης πνευματικής ή σωματικής ικανότητας, για ύπνο και σωματική υγιεινή βρεφών και παιδιών ηλικίας μικρότερης των έξι ετών.

Υπουργική Απόφαση (ΥΑ 34628 ΦΕΚ 799 Β΄ 1985) ( 31.12.1985)

Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών ασφαλούς λειτουργίας, διαμόρφωσης, σχεδίασης και κατασκευής των εγκαταστάσεων εναποθήκευσης υγρών καυσίμων των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών.

Τροποιήθηκε από: ΥΑ Π-7086/Φ5.2 (ΦΕΚ 550 Β΄ 03-08-1988)

Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ 595 ΦΕΚ 218 Α΄ 1984) ( 31.12.1984)

Όροι και προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας πρατηρίων διανομής υγραερίου GPL (LPG). Όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 269 (ΦΕΚ 196 Α΄ 1998) και το Προεδρικό Διάταγμα 282 (ΦΕΚ 242 Α΄ 1999). 

Τροποποιήθηκε από:Νόμος 4439 (ΦΕΚ 222 Α΄ 30-11-2016)

Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ 1224 ΦΕΚ 303 Α΄ 1981) ( 15.10.1981)

Περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων κειμένων εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή κωμών ή εγκεκριμένων οικισμών ή εν γένει κατοικημένων περιοχών.

Τροποποιήθηκε από: ΠΔ 143 (ΦΕΚ 69 Α΄ 07-03-1989), ΠΔ 118 (ΦΕΚ 119 Α΄ 16-06-2006) & Νόμος 4439 (ΦΕΚ 222 Α΄ 30-11-2016)

Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ 922 ΦΕΚ 315 Α΄ 1977) ( 14.10.1977)

Περί απαγορεύσεως της χρήσεως πετρελαίου τύπου Μαζούτ σε κτιριακές εγκαταστάσεις καύσεως.

Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ 455 ΦΕΚ 169 Α΄ 1976) ( 05.07.1976)

Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθμών αυτοκινήτων και εγκαταστάσεως εντός αυτών πλυντηρίων – λιπαντηρίων αυτοκινήτων, αντλιών παροχής καυσίμων ως και προϋποθέσεων χορηγήσεως των προς τούτο απαιτουμένων αδειών.

Όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 249 (ΦΕΚ 54 Α΄ 1978), το Προεδρικό Διάταγμα 379 (ΦΕΚ 105 Α΄ 1980), το Προεδρικό Διάταγμα 471 (ΦΕΚ 168 Α΄ 1984), το Προεδρικό Διάταγμα 316 (ΦΕΚ 139 Α΄ 1986) και το Προεδρικό Διάταγμα 326 (ΦΕΚ 117 Α΄ 1991). 

Βασιλικό Διάταγμα (ΒΔ 465 ΦΕΚ 150 Α΄ 1970) ( 14.10.1977)

Περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων προ πρατηρίων κειμένων εκτός των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και κωμών ή εκτός κατοικημένων εν γένει περιοχών και περί κυκλοφοριακής συνδέσεως εγκαταστάσεων μετά των οδών.

Τροποποιήθηκε από: ΠΔ 143 (ΦΕΚ 69 Α΄ 07-03-1989), ΠΔ 118 (ΦΕΚ 119 Α΄ 16-06-2006) & Νόμος 4439 (ΦΕΚ 222 Α΄ 30-11-2016)

Υπουργική Απόφαση (ΥΑ 2222.1-1.2/90149/2016 ΦΕΚ 3454 Β΄ 2016) ( 26.10.2016)

Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2014/90/ΕΕ της 23ης Ιουλίου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον εξοπλισμό πλοίων και για την κατάργηση της Οδηγίας 96/98/ΕΚ του Συμβουλίου.

Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ 91 ΦΕΚ 158 Α΄ 2016) ( 06.09.2016)

Κύρωση των τροποποιήσεων της Διεθνούς Σύμβασης ‘περί ασφαλείας της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, 1974’ (SOLAS), η οποία κυρώθηκε με το νόμο 1045/80 (Α’ 95), ως αυτές υιοθετήθηκαν την 3η Δεκεμβρίου 2010 με την απόφαση MSC 308 (88) της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO).

Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/90/ΕΕ ( 28.08.2014)

Οδηγία 2014/90/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 σχετικά με τον εξοπλισμό πλοίων και για την κατάργηση της οδηγίας 96/98/ΕΚ του Συμβουλίου.

Εγκύκλιος Υ.Ε.Ν. 4231/07/2013 ( 24.01.2013)

Εγκύκλιος περιοδικής επιθεώρησης – συντήρησης κατασβεστικού εξοπλισμού των πλοίων.

Νόμος 3551 (ΦΕΚ 76 Α΄ 2007) ( 02.04.2007)

Μητρώο επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων.

Εγκύκλιος Υ.Ε.Ν. 4232/01/2006 ( 12.01.2006)

Διάθεση στην αγορά, συντήρηση, επανέλεγχος και αναγόμωση πυροσβεστήρων πλοίων.

Εγκύκλιος Υ.Ε.Ν. 4232/12/2005 ( 01.09.2005)

Διάθεση στην αγορά, συντήρηση, επανέλεγχος και αναγόμωση πυροσβεστήρων πλοίων.

Προεδρικό Διάταγμα 103 (ΦΕΚ 110 Α΄ 1999) ( 02.06.1999)

Κανόνες και Πρότυπα ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία σύμφωνα με την οδηγία 98/18/ΕΚ του Συμβουλίου της 17ης Μαρτίου 1998.

Τροποποιήθηκε από: Προεδρικό Διάταγμα 48 (ΦΕΚ 77 Α΄ 26-05-2017)

Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ 277 ΦΕΚ 197 Α΄ 1997) ( 02.10.1997)

Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 376/1995 “Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας & υγείας για την προώθηση βελτιωμένης ιατρικής περίθαλψης στα πλοία, σύμφωνα με την οδηγία 92/29/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 1992”.

Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ 379 ΦΕΚ 250 Α΄ 1996) ( 04.11.1996)

Κανονισμός πυροσβεστικών μέσων των πλοίων

Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ 376 ΦΕΚ 206 Α΄ 1995) ( 05.10.1995)

Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας & υγείας για την προώθηση βελτιωμένης ιατρικής περίθαλψης στα πλοία, σύμφωνα με την οδηγία 92/29/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 1992.

Τροποποιήθηκε από: Προεδρικό Διάταγμα 277 (ΦΕΚ 197 Α΄ 02-10-1997)

Ευρωπαϊκή Οδηγία 1992/29/ΕΟΚ ( 31.03.1992)

Οδηγία 92/29/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 1992 σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για την προώθηση βελτιωμένης ιατρικής περίθαλψης στα πλοία.

Πυροσβεστική Διάταξη 9Α (ΦΕΚ 1554 Β΄ 2005) ( 10.11.2005)

Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων της υπ’ αριθμ. 9/2000 Πυροσβεστικής Διάταξης «Κανονισμός ρύθμισης μέτρων για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις» (Β΄ 1459).

Πυροσβεστική Διάταξη 9 (ΦΕΚ 1459 Β΄ 2000) ( 30.11.2000)

Κανονισμός ρύθμισης μέτρων για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις.

Τροποποιήθηκε από: Πυροβεστική Διάταξη 9Α (ΦΕΚ 1554 Β΄ 10-11-2005)

Υπουργική Απόφαση (ΥΑ 50292/3549 ΦΕΚ 272 Β΄ 2009) ( 16.02.2009)

Εφοδιασμός των οχημάτων με φορητούς πυροσβεστήρες.

Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ 230 ΦΕΚ 264 Α΄ 2007) ( 23.11.2007)

Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2004/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφαλείας για τις σήραγγες του διευρωπαϊκού οδικού δικτύου.

Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/54/ΕΚ ( 29.04.2004)

Οδηγία 2004/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφαλείας για τις σήραγγες του Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου.

Πυροσβεστική Διάταξη 19 (ΦΕΚ 2233 Β΄ 2020) ( 11.06.2020)

Διαδικασία επιβολής διοικητικών προστίμων για παραβάσεις επί κανονιστικών διατάξεων νομοθεσίας πυροπροστασίας.

Εγκύκλιος Πυροσβεστικού Σώματος 73841 Φ.701.1/2019 ( 18.11.2019)

Διάγραμμα ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας

Εγκύκλιος Πυροσβεστικού Σώματος 70942 Φ.701.2/2019 ( 05.11.2019)

Καθορισμός της διαδικασίας και των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την έγκριση μελετών ενεργητικής πυροπροστασίας.

Εγκύκλιος Πυροσβεστικού Σώματος 12889 Φ.700.12/2018 ( 10.04.2018)

Διευκρινίσεις αναφορικά με την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας πυρασφαλείας ως προς την ευθύνη ελέγχου και υπογραφής του Βιβλίου ελέγχου, συντήρησης και καλής λειτουργίας των μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας.

Υπουργική Απόφαση (ΥΑ 24738 Φ.701.2 ΦΕΚ 2089 Β΄ 2017) ( 19.06.2017)

Τροποποίηση των υπ’ αριθ. 3/2015, 14/2014 και 15/2014 Πυροσβεστικών Διατάξεων και κατάργηση των υπ’ αριθ. 2/1979 και υπ’ αριθ. 5/1991 Πυροσβεστικών Διατάξεων.

Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ 16228 ΦΕΚ 1723 Β΄ 2017) ( 18.05.2017)

Απλούστευση και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρων και Κινηματογράφων.

Νόμος 4442 (ΦΕΚ 230 Α΄ 2016) ( 07.12.2016)

Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις.

Υπουργική Απόφαση (ΥΑ 12997/145/Φ.15 ΦΕΚ 3284 Β΄ 2014) ( 08.12.2014)

Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας – Επέκταση απαλλαγής πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας.

Πυροσβεστική Διάταξη 15 (ΦΕΚ 3149 Β΄ 2014) ( 24.11.2014)

Προδιαγραφές μελέτης, σχεδίασης και εγκατάστασης των φορητών, μόνιμων και λοιπών προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων και μέσων της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας.

Τροποποιήθηκε από:Υπουργική Απόφαση 24738 Φ.701.2 (ΦΕΚ 2089 Β΄ 19-06-2017)

Πυροσβεστική Διάταξη 14 (ΦΕΚ 2434 Β΄ 2014) ( 12.09.2014)

Οργάνωση, εκπαίδευση και ενημέρωση προσωπικού των επιχειρήσεων − εγκαταστάσεων σε θέματα πυροπροστασίας.

Τροποποιήθηκε από:Υπουργική Απόφαση 24738 Φ.701.2 (ΦΕΚ 2089 Β΄ 19-06-2017)

Πυροσβεστική Διάταξη 13 (ΦΕΚ 1586 Β΄ 2013) ( 21.06.2013)

Απλοποίηση διαδικασίας χορήγησης πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας σε επιχειρήσεις − εγκαταστάσεις και τροποποίηση της υπ’ αριθ. 12/2012 Πυροσβεστικής Διάταξης.

Πυροσβεστική Διάταξη 12 & 13 (ΦΕΚ 1794 Β΄ 2012) ( 06.06.2012)

Καθιέρωση βιβλίου ελέγχου συντήρησης και καλής λειτουργίας των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας των επιχειρήσεων – εγκαταστάσεων.

Διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας σε επιχειρήσεις – εγκαταστάσεις.

Τροποποιήθηκε από: Πυροσβεστική Διάταξη 13 (ΦΕΚ 1586 Β΄ 21-06-2013)

Εγκύκλιος Πυροσβεστικού Σώματος 33535 Φ.701.2/2011 ( 09.09.2011)

Προϋποθέσεις έγκρισης μελέτης πυροπροστασίας και καθορισμός διαδικασιών χορήγησης πιστοποιητικού πυροπροστασίας εγκαταστάσεων – τροποποίηση και κατάργηση διευκρινιστικών – ερμηνευτικών εγκύκλιων διαταγών Α.Π.Σ.

Υπουργική Απόφαση (ΥΑ 3021/19/6 ΦΕΚ 847 Β΄ 1986) ( 04.12.1986)

Περιορισμός πιστοποιητικών και άλλων δικαιολογητικών που απαιτούνται από τις κείμενες διατάξεις για τη διεκπεραίωση υποθέσεων των πολιτών από υπηρεσίες του δημόσιου τομέα.

Τροποποιήθηκε από: ΑΠ 136860/1673/Φ15 (ΦΕΚ 6210 Β΄ 31-12-2018)

Πυροσβεστική Διάταξη 19 (ΦΕΚ 2233 Β΄ 2020) ( 11.06.2020)

Διαδικασία επιβολής διοικητικών προστίμων για παραβάσεις επί κανονιστικών διατάξεων νομοθεσίας πυροπροστασίας.

Εγκύκλιος Πυροσβεστικού Σώματος 73841 Φ.701.1/2019 ( 18.11.2019)

Διάγραμμα ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας

Εγκύκλιος Πυροσβεστικού Σώματος 70942 Φ.701.2/2019 ( 05.11.2019)

Καθορισμός της διαδικασίας και των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την έγκριση μελετών ενεργητικής πυροπροστασίας.

Εγκύκλιος Πυροσβεστικού Σώματος 12889 Φ.700.12/2018 ( 10.04.2018)

Διευκρινίσεις αναφορικά με την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας πυρασφαλείας ως προς την ευθύνη ελέγχου και υπογραφής του Βιβλίου ελέγχου, συντήρησης και καλής λειτουργίας των μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας.

Υπουργική Απόφαση (ΥΑ 24738 Φ.701.2 ΦΕΚ 2089 Β΄ 2017) ( 19.06.2017)

Τροποποίηση των υπ’ αριθ. 3/2015, 14/2014 και 15/2014 Πυροσβεστικών Διατάξεων και κατάργηση των υπ’ αριθ. 2/1979 και υπ’ αριθ. 5/1991 Πυροσβεστικών Διατάξεων.

Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ 16228 ΦΕΚ 1723 Β΄ 2017) ( 18.05.2017)

Απλούστευση και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρων και Κινηματογράφων.

Νόμος 4442 (ΦΕΚ 230 Α΄ 2016) ( 07.12.2016)

Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις.

Υπουργική Απόφαση (ΥΑ 12997/145/Φ.15 ΦΕΚ 3284 Β΄ 2014) ( 08.12.2014)

Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας – Επέκταση απαλλαγής πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας.

Πυροσβεστική Διάταξη 15 (ΦΕΚ 3149 Β΄ 2014) ( 24.11.2014)

Προδιαγραφές μελέτης, σχεδίασης και εγκατάστασης των φορητών, μόνιμων και λοιπών προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων και μέσων της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας.

Τροποποιήθηκε από:Υπουργική Απόφαση 24738 Φ.701.2 (ΦΕΚ 2089 Β΄ 19-06-2017)

Πυροσβεστική Διάταξη 14 (ΦΕΚ 2434 Β΄ 2014) ( 12.09.2014)

Οργάνωση, εκπαίδευση και ενημέρωση προσωπικού των επιχειρήσεων − εγκαταστάσεων σε θέματα πυροπροστασίας.

Τροποποιήθηκε από:Υπουργική Απόφαση 24738 Φ.701.2 (ΦΕΚ 2089 Β΄ 19-06-2017)

Πυροσβεστική Διάταξη 13 (ΦΕΚ 1586 Β΄ 2013) ( 21.06.2013)

Απλοποίηση διαδικασίας χορήγησης πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας σε επιχειρήσεις − εγκαταστάσεις και τροποποίηση της υπ’ αριθ. 12/2012 Πυροσβεστικής Διάταξης.

Πυροσβεστική Διάταξη 12 & 13 (ΦΕΚ 1794 Β΄ 2012) ( 06.06.2012)

Καθιέρωση βιβλίου ελέγχου συντήρησης και καλής λειτουργίας των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας των επιχειρήσεων – εγκαταστάσεων.

Διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας σε επιχειρήσεις – εγκαταστάσεις.

Τροποποιήθηκε από: Πυροσβεστική Διάταξη 13 (ΦΕΚ 1586 Β΄ 21-06-2013)

Εγκύκλιος Πυροσβεστικού Σώματος 33535 Φ.701.2/2011 ( 09.09.2011)

Προϋποθέσεις έγκρισης μελέτης πυροπροστασίας και καθορισμός διαδικασιών χορήγησης πιστοποιητικού πυροπροστασίας εγκαταστάσεων – τροποποίηση και κατάργηση διευκρινιστικών – ερμηνευτικών εγκύκλιων διαταγών Α.Π.Σ.

Υπουργική Απόφαση (ΥΑ 3021/19/6 ΦΕΚ 847 Β΄ 1986) ( 04.12.1986)

Περιορισμός πιστοποιητικών και άλλων δικαιολογητικών που απαιτούνται από τις κείμενες διατάξεις για τη διεκπεραίωση υποθέσεων των πολιτών από υπηρεσίες του δημόσιου τομέα.

Τροποποιήθηκε από: ΑΠ 136860/1673/Φ15 (ΦΕΚ 6210 Β΄ 31-12-2018)

Πυροσβεστική Διάταξη 19 (ΦΕΚ 2233 Β΄ 2020) ( 11.06.2020)

Διαδικασία επιβολής διοικητικών προστίμων για παραβάσεις επί κανονιστικών διατάξεων νομοθεσίας πυροπροστασίας.

Εγκύκλιος Πυροσβεστικού Σώματος 73841 Φ.701.1/2019 ( 18.11.2019)

Διάγραμμα ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας

Εγκύκλιος Πυροσβεστικού Σώματος 70942 Φ.701.2/2019 ( 05.11.2019)

Καθορισμός της διαδικασίας και των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την έγκριση μελετών ενεργητικής πυροπροστασίας.

Εγκύκλιος Πυροσβεστικού Σώματος 12889 Φ.700.12/2018 ( 10.04.2018)

Διευκρινίσεις αναφορικά με την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας πυρασφαλείας ως προς την ευθύνη ελέγχου και υπογραφής του Βιβλίου ελέγχου, συντήρησης και καλής λειτουργίας των μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας.

Υπουργική Απόφαση (ΥΑ 24738 Φ.701.2 ΦΕΚ 2089 Β΄ 2017) ( 19.06.2017)

Τροποποίηση των υπ’ αριθ. 3/2015, 14/2014 και 15/2014 Πυροσβεστικών Διατάξεων και κατάργηση των υπ’ αριθ. 2/1979 και υπ’ αριθ. 5/1991 Πυροσβεστικών Διατάξεων.

Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ 16228 ΦΕΚ 1723 Β΄ 2017) ( 18.05.2017)

Απλούστευση και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρων και Κινηματογράφων.

Νόμος 4442 (ΦΕΚ 230 Α΄ 2016) ( 07.12.2016)

Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις.

Υπουργική Απόφαση (ΥΑ 12997/145/Φ.15 ΦΕΚ 3284 Β΄ 2014) ( 08.12.2014)

Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας – Επέκταση απαλλαγής πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας.

Πυροσβεστική Διάταξη 15 (ΦΕΚ 3149 Β΄ 2014) ( 24.11.2014)

Προδιαγραφές μελέτης, σχεδίασης και εγκατάστασης των φορητών, μόνιμων και λοιπών προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων και μέσων της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας.

Τροποποιήθηκε από:Υπουργική Απόφαση 24738 Φ.701.2 (ΦΕΚ 2089 Β΄ 19-06-2017)

Πυροσβεστική Διάταξη 14 (ΦΕΚ 2434 Β΄ 2014) ( 12.09.2014)

Οργάνωση, εκπαίδευση και ενημέρωση προσωπικού των επιχειρήσεων − εγκαταστάσεων σε θέματα πυροπροστασίας.

Τροποποιήθηκε από:Υπουργική Απόφαση 24738 Φ.701.2 (ΦΕΚ 2089 Β΄ 19-06-2017)

Πυροσβεστική Διάταξη 13 (ΦΕΚ 1586 Β΄ 2013) ( 21.06.2013)

Απλοποίηση διαδικασίας χορήγησης πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας σε επιχειρήσεις − εγκαταστάσεις και τροποποίηση της υπ’ αριθ. 12/2012 Πυροσβεστικής Διάταξης.

Πυροσβεστική Διάταξη 12 & 13 (ΦΕΚ 1794 Β΄ 2012) ( 06.06.2012)

Καθιέρωση βιβλίου ελέγχου συντήρησης και καλής λειτουργίας των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας των επιχειρήσεων – εγκαταστάσεων.

Διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας σε επιχειρήσεις – εγκαταστάσεις.

Τροποποιήθηκε από: Πυροσβεστική Διάταξη 13 (ΦΕΚ 1586 Β΄ 21-06-2013)

Εγκύκλιος Πυροσβεστικού Σώματος 33535 Φ.701.2/2011 ( 09.09.2011)

Προϋποθέσεις έγκρισης μελέτης πυροπροστασίας και καθορισμός διαδικασιών χορήγησης πιστοποιητικού πυροπροστασίας εγκαταστάσεων – τροποποίηση και κατάργηση διευκρινιστικών – ερμηνευτικών εγκύκλιων διαταγών Α.Π.Σ.

Υπουργική Απόφαση (ΥΑ 3021/19/6 ΦΕΚ 847 Β΄ 1986) ( 04.12.1986)

Περιορισμός πιστοποιητικών και άλλων δικαιολογητικών που απαιτούνται από τις κείμενες διατάξεις για τη διεκπεραίωση υποθέσεων των πολιτών από υπηρεσίες του δημόσιου τομέα.

Τροποποιήθηκε από: ΑΠ 136860/1673/Φ15 (ΦΕΚ 6210 Β΄ 31-12-2018)

Εγκύκλιος Πυροσβεστικού Σώματος 73841 Φ.701.1/2019 ( 18.11.2019)

Διάγραμμα ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας

Εγκύκλιος Πυροσβεστικού Σώματος 70942 Φ.701.2/2019 ( 05.11.2019)

Καθορισμός της διαδικασίας και των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την έγκριση μελετών ενεργητικής πυροπροστασίας.

Εγκύκλιος Πυροσβεστικού Σώματος 35380 Φ.700.5/2019 ( 11.06.2019)

Προτεινόμενα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας υφιστάμενων κατοικιών εντός ή πλησίον δασών και δασικών εκτάσεων.

Εγκύκλιος Πυροσβεστικού Σώματος 31415 Φ.700.5/2019 ( 23.05.2019)

Προτεινόμενα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας υφιστάμενων κατοικιών.

Εγκύκλιος Πυροσβεστικού Σώματος ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/42489/1824/2019 ( 10.05.2019)

Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του Κανονισμού Πυροπροστασίας Κτιρίων (π.δ. 41/2018 ΦΕΚ 80 Α’/7-5-2018).

Εγκύκλιος Πυροσβεστικού Σώματος 18737 Φ.701.2/2019 ( 18.04.2019)

Προσδιορισμός ποινικά υπεύθυνου λογω μη τήρησης της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας δημόσιων σχολικών κτιρίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Εγκύκλιος Πυροσβεστικού Σώματος 12889 Φ.700.12/2018 ( 10.04.2018)

Διευκρινίσεις αναφορικά με την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας πυρασφαλείας ως προς την ευθύνη ελέγχου και υπογραφής του Βιβλίου ελέγχου, συντήρησης και καλής λειτουργίας των μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας.

Εγκύκλιος Πυροσβεστικού Σώματος 44761 Φ.701.2/2011 ( 04.11.2011)

Λήψη μέτρων και μέσων πυροπροστασίας σε εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής από αιολική και ηλιακή ενέργεια – προϋποθέσεις χορήγησης πιστοποιητικού πυροπροστασίας.

Εγκύκλιος Πυροσβεστικού Σώματος 33535 Φ.701.2/2011 ( 09.09.2011)

Προϋποθέσεις έγκρισης μελέτης πυροπροστασίας και καθορισμός διαδικασιών χορήγησης πιστοποιητικού πυροπροστασίας εγκαταστάσεων – τροποποίηση και κατάργηση διευκρινιστικών – ερμηνευτικών εγκύκλιων διαταγών Α.Π.Σ.

Εγκύκλιος Πυροσβεστικού Σώματος 6776 Φ.701.2/2010 ( 04.02.2010)

Διευκρινήσεις για την ορθή εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας σε συστήματα αυτόματης κατάσβεσης τοπικής εφαρμογής και πυροσβεστήρες που εγκαθίστανται σε χώρους όπου γίνεται χρήση μαγειρικών ελαίων.

Εγκύκλιος Πυροσβεστικού Σώματος 61047 Φ.701.6/2009 ( 21.11.2009)

Διευκρινήσεις για τα αυτόματα συστήματα κατάσβεσης τοπικής εφαρμογής και τους πυροσβεστήρες που εγκαθίστανται σε χώρους όπου γίνεται χρήση μαγειρικών λιπών και ελαίων.

Εγκύκλιος Πυροσβεστικού Σώματος 11710 Φ.702.9/2006 ( 14.03.2006)

Υπεύθυνες Δηλώσεις πυροσβεστήρων & συστημάτων τοπικής εφαρμογής.

Εγκύκλιος Πυροσβεστικού Σώματος 9554 Φ.702.09/2006 ( 03.03.2006)

Συντήρηση, επανέλεγχος και αναγόμωση πυροσβεστήρων

Εγκύκλιος Πυροσβεστικού Σώματος 23796 Φ.701.2/2000 ( 29.05.2000)

Προσδιορισμός ποινικά υπεύθυνου για την μη τήρηση των μέτρων παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας κτιρίου με χρήση κατοικίας.

Εγκύκλιος Πυροσβεστικού Σώματος 39112 Φ.701.2/1998 ( 12.10.1998)

Κωδικοποίηση ερμηνευτικών – διευκρινιστικών Διαταγών επί εφαρμογής του Π.Δ. 71/88.