Συντήρηση vs Αναγόμωση Πυροσβεστήρων

Ο πυροσβεστήρας, για να μπορεί να είναι λειτουργικός για το μέγιστο δυνατό διάστημα, είναι αναγκαίο σε ετήσια βάση να ελέγχεται και να συντηρείται ή να αναγομώνεται από Πιστοποιημένη Εταιρεία.

Το Αρμόδιο Άτομο που αναλαμβάνει αυτή τη διαδικασία ορίζεται από την Αναγνωρισμένη εταιρεία, και    είναι ο τεχνικός υπεύθυνος ο οποίος είναι υπεύθυνος για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Προκειμένου να πιστοποιηθεί απαιτείται να κατέχει τυπικά προσόντα κατάρτισης ή/και προϋπηρεσίας και επιπλέον να διαθέτει τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις και δεξιότητες. Η πιστοποίηση των αρμοδίων ατόμων διενεργείται από Αναγνωρισμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 17024.

Συνυπεύθυνοι για τη συγκεκριμένη διαδιακασία είναι τόσο η αναγνωρισμένη εταιρεία και το αρμόδιο άτομο, όσο και ο φορέας ελέγχου της αναγνωρισμένης εταιρείας.

Μετά τη συντήρηση ο πυροσβεστήρας θα πρέπει να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, αντίστοιχη με εκείνη που έχει κατά την έξοδό του από το εργοστάσιο κατασκευής, ενώ ίχνη σκουριάς, χτυπημάτων ή άλλων ορατών ελαττωμάτων στο σώμα, στο κλείστρο και στους ελαστικούς σωλήνες σημαίνει πλημμελείς εργασίες συντήρησης.

Μετά την εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών συντήρησης, ο πυροσβεστήρας θα πρέπει να φέρει πινακίδα ελέγχου. Στη περίπτωση όπου αντικαθίσταται το κατασβεστικό υλικό, πρέπει να επικολλάται πάνω στον πυροσβεστήρα αυτοκόλλητο σήμα με το χαρακτηριστικό χρώμα του έτους που έγινε η αναγόμωση.

Οι πυροσβεστήρες οφείλουν να συντηρούνται, να αναγομώνονται και αποστέλλονται για υδραυλική δοκιμή στα παρακάτω χρονικά διαστήματα που περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί.

 

Τύπος

πυροσβεστήρα

Συντήρηση

Περαιτέρω συντήρηση και

ανανέωση γόμωσης (*)

Εργαστηριακός έλεγχος και

ανανέωση γόμωσης**

Λειτουργική ζωή

πυροσβεστήρα

Αφρός, Νερό και ουσία βασισμένη σε νερό

 

1 έτος

 

   5 και 15 έτη

 

 10 έτη

 

20 έτη

Σκόνη  1 έτος  5 και 15 έτη10 έτη20 έτη

Σκόνη – σφραγισμένη πίεση

  1 έτος 5 και 15 έτη10 έτη20 έτη
CO2  1 έτος10 έτη20 έτη

 

(*) Αναγόμωση ονομάζεται η ολική αντικατάσταση ή επαναπλήρωση της γόμωσης με νέα.

(**) Ο εργαστηριακός έλεγχος δεν περιλαμβάνει τις υδραυλικές δοκιμές που επιβάλλονται να διενεργούνται σύμφωνα με τις ΥΑ 10451/88, 14165/93 και 12436/2011.

Στάδια Συντήρησης και Αναγόμωσης Πυροσβεστήρα

Αρχικά ελέγχεται ο δείκτης ασφαλείας και ενδεικτικοί μηχανισμοί.

Στ συνέχεια γίνεται επαλήθευση και έλεγχος των ενδεικτικών μηχανισμών πίεσης ενώ ελέγχεται εξωτερικά και ο πυροσβεστήρας.

Έπειτα ελέγχεται ο ελαστικός σωλήνας, το στόμιο εκκένωσης και οι οδηγίες λειτουργίας.

Στην πορεία ανοίγεται ο πυροσβεστήρας και αδειάζεται το υλικό του προκειμένου να ελεγχθεί η λειτουργία και η λειτουργικότητα όλων των εξαρτημάτων και το φυσίγγιο αερίου.

Πολύ σημαντικό βήμα είναι η ανανέωση των σχετικών δακτυλίων των παρεμβυσμάτων, του διαφράγματος του ελαστικού σωλήνα και η εξέταση του εσωτερικού σώματός του πυροσβεστήρα.

Τελευταίο βήμα είναι η τοποθέτηση της γόμωσης και η συναρμολόγηση του πυροσβεστήρα και η τοποθέτηση του δακτυλίου ελέγχου κατά τη διάρκεια της συναρμολόγησης, μαζί με τη συμπλήρωση της ετικέτας λειτουργίας

Επικοινωνήστε μαζί μας να μαθετε υη προσφορά μας για τη Συντήρηση και την Αναγόμωση των δικών σας πυροσβεστήρων!