Μελέτες Πυρασφάλειας – Πιστοποιητικά

Λίγα λόγια για την Πυροπροστασία

Η μελέτη πυροπροστασίας, τόσο η ενεργητική όσο και η παθητική, αλλά και ο έλεγχος σε τακτά χρονικά διαστήματα της ορθής λειτουργίας των μέσων πυρασφάλειας αποτελεί νομοθετική υποχρέωση για τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς, των οποίων τα κτίρια έχουν κατασκευαστεί μετά το 1988.

Η μελέτη πυροπροστασίας παρέχει καθοδήγηση αλλά και τις τεχνικές προδιαγραφές που απαιτούνται και αφορούν τα σταθερά και τα φορητά μέσα πυρασφάλειας. Η μελέτη αναφέρεται στο στάδιο σχεδιασμού νέων εγκαταστάσεων ή επεκτάσεων, ενώ το τελικό παραδοτέο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τεχνική προδιαγραφή για την υποβολή προσφορών εγκατάστασης νέων σταθερών συστημάτων πυρανίχνευσης και πυροπροστασίας

Τι είναι όμως η Ενεργητική και η Παθητική Πυροπροστασία;

Με τον όρο Παθητική Πυροπροστασία εννοούμε το σύνολο των μέτρων εκείνων που έχουν ληφθεί με την κατασκευή του κτιρίου και εξασφαλίζουν την έγκαιρη και ασφαλή διαφυγή του κοινού από το κτίριο σε περίπτωση συμβάντος και την αποφυγή μετάδοσης της πυρκαγιάς σε άλλους χώρους ή άλλα κτίρια.

Μερικά μέτρα θα μπορεί να είναι και τα ακόλουθα: Πυροδιαμερισματοποίηση χώρων κτιρίου, οδεύσεις διαφυγής, φωτεινές σημάνσεις, εξόδους κινδύνου, πυράντοχες πόρτες κλπ.

Αντίθετα, με τον όρο Ενεργητική Πυροπροστασία εννοούμε τα μέσα πυροπροστασίας που πρέπει να εγκαθίσταται σ’ ένα κτίριο και τα οποία αποσκοπούν στην έγκαιρη εξακρίβωση μιας πυρκαγιάς ή στην άμεση αντιμετώπισή της πριν καταστεί αυτή ανεξέλεγκτη.

Τα μέτρα πυροπροστασίας που πρέπει να διαθέτουν τα κτίρια είναι:

 • Μόνιμο Υδροδοτικό Πυροσβεστικό Δίκτυο όπου προβλέπεται καθώς και στα κτίρια με ύψος μεγαλύτερο από 28 μέτρα.
 • Αυτόματο σύστημα καταιονισμού ύδατος όπου απαιτείται για κάθε κτίριο ανάλογα με τη χρήση του.
 • Αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης στους επικίνδυνους χώρους και όπου απαιτείται για κάθε κτίριο ανάλογα με τη χρήση του.
 • Αυτόματο σύστημα κατάσβεσης ολικής κατάκλισης ή τοπικής εφαρμογής όπου απαιτείται.
 • Αυτόματο σύστημα ανίχνευσης εκρηκτικών μιγμάτων όπου απαιτείται για κάθε κτίριο ανάλογα με τη χρήση του.
 • Σύστημα χειροκίνητης αναγγελίας πυρκαγιάς όπου απαιτείται.
 • Φορητοί πυροσβεστήρες (Πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως, διοξειδίου του άνθρακα κ.λ.π).
 • Βοηθητικά εργαλεία και μέσα.
 • Συγκρότηση ομάδων πυροπροστασίας.

Τι σας προσφέρει η PYRSTOP;

Η έμπειρη ομάδα Μηχανικών Πυρασφάλειας της εταιρείας μας, μπορεί να σας παρέχει ολοκληρωμένες εκτιμήσεις πυρασφάλειας και μελέτες πυροπροστασίας για όλα τα τμήματα της εγκατάστασης σας. Χρησιμοποιούμε διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα πυρασφάλειας και εξειδικευμένα λογισμικά προσομοίωσης και υδραυλικών υπολογισμών.

Με αυτό τον τρόπο, αξιολογείται η καταλληλότητα, η αποτελεσματικότητα και η νομοθετική συμμόρφωση των υπάρχοντων συστημάτων πυροπροστασίας, ενώ παράλληλα, σας προτείνουμε  λύσεις για την τεχνική αναβάθμιση και την αποτελεσματική κάλυψη του κτηρίου σας. 

Αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τα κτηρία, όπως είναι:

 • Κατοικίες
 • Ξενοδοχεία
 • Κτίρια εκπαίδευσης
 • Γραφεία, Καταστήματα
 • Χώροι συνάθροισης κοινού
 • Βιοτεχνίες
 • Βιομηχανίες
 • Αποθήκες
 • Κτίρια υγείας και πρόνοιας
 • Κτίρια σωφρονισμού
 • Χώροι στάθμευσης οχημάτων και
 • πρατηρίων υγρών καυσίμων

 

Τέλος, έχουμε την δυνατότητα να σφραγίσουμε στο κόκκινο βιβλίο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας όλα τα Ενεργητικά Μέσα που ήδη κατέχετε, όπως είναι τα συστήματα τοπικής εφαρμογής, συστήματα πυρόσβεσης –πυρανίχνευσης κλπ.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να έρθει στο χώρο σας Πιστοποιημένος Τεχνικός Ασφαλείας της ετιαρείας μας για τη δική σας Μελέτη Πυροπροστασίας!